Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2019-05-26
Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

  • English version

Wyszukiwarka


Jesteś tutaj:Start / Statut Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

Statut Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

Załącznik do zarządzenia Nr 45 Ministra Finansów

z dnia 28 października 2010 roku (poz. 50)

 

 

STATUT

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ RESORTU FINANSÓW

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Finansów.

§ 2.

1. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

2. W ramach struktury organizacyjnej Centrum funkcjonują ośrodki zamiejscowe Centrum z siedzibą w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie i Otwocku.

§ 3.

Celem Centrum jest rozwój systemu edukacji zawodowej pracowników i funkcjonariuszy celnych odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych w oparciu o założenia ustalane we współpracy z Kierownictwem Ministerstwa Finansów lub kierownikami jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

§ 4.

1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje, w imieniu Ministra Finansów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum w zakresie realizacji szkoleń w Służbie Celnej sprawuje Szef Służby Celnej.

§ 5.

Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.

§ 6.

1. Pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest Centrum.

2. Funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum wykonuje Dyrektor Centrum.

Rozdział II

Przedmiot działalności

§ 7.

1. Centrum realizuje zadania szkoleniowe Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, zapewniając pracownikom i funkcjonariuszom celnym możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.

2. Przedmiotem podstawowym działalności Centrum jest rozwój edukacji zawodowej pracowników i funkcjonariuszy celnych odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, a w szczególności:

1) kształcenie, doskonalenie i szkolenie zawodowe, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych programów, metod i narzędzi dydaktycznych, w tym metody e-Learning;

2)programowanie i organizowanie realizowanych centralnie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleń informatycznych;

3) realizacja resortowego planu dokształcania i doskonalenia zawodowego;

4) kształcenie i doskonalenie kwalifikacji trenerów wewnętrznych;

5) prowadzenie specjalistycznych studiów podyplomowych i innych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy ze szkołami wyższymi;

6) organizowanie, na zlecenie Ministerstwa Finansów, szkoleń z udziałem ekspertów zagranicznych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej oraz kongresów, konferencji, sympozjów i narad;

7) wydawanie skryptów, podręczników, publikacji naukowych i materiałów szkoleniowych w zakresie prowadzonej działalności edukacyjnej;

8) organizowanie, na zlecenie, sesji egzaminacyjnych;

9) rozpowszechnianie metodyki edukacji dorosłych i zawodowego kształcenia ustawicznego.

3. W ramach pozostałej działalności Centrum realizuje zadania w zakresie:

1) zarządzania nieruchomościami przekazanymi Centrum w trwały zarząd przez organ założycielski oraz gospodarki zasobami materialnymi;

2) zapewnienia bazy szkoleniowej i hotelowo-gastronomicznej dla potrzeb działalności statutowej.

Rozdział III

Struktura zarządzania

§ 8.

Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

§ 9.

1. Dyrektor Centrum realizuje zadania statutowe przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników ośrodków zamiejscowych.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów na wniosek Dyrektora Centrum.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje Zastępca Dyrektora właściwy do spraw edukacji zawodowej lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum.

§ 10.

Strukturę organizacyjną Centrum, ogólne zasady kierowania i kompetencje kadry kierowniczej określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
NIP: 1132818672, REGON: 142650699
tel. 22 670-11-82, 022 511-21-50 fax. 22 619-51-27
http://www.cezrf.pl
e-mail: centrum.cezrf@mz.mofnet.gov.pl

2019 Copyright by CEZRF Agencja IArt